தொடர்பு

தொடர்புகளுக்கு

எங்களுக்கு ஒரு விசாரணை அனுப்பவும்

பெயர்
தொலைபேசி இலக்கம்
மின்னஞ்சல்
விடயம்
செய்தி

தேசிய லொத்தர் சபை

32, தேசமான்ய என்.டபிள்யு. ஜே. முடலிஜன் மாவத்தை, கொழும்பு 01,இலங்கை
ஹாட்லைன் எண்கள்
011 460 7000
தொலைபேசி எண்கள்
114607062114607075114669457
தொலைநகல் எண்கள்
114607018114669429114607011114669416
மின்னஞ்சல் முகவரிகள்
info@nlb.lk
வலைத்தளங்கள்
www.nlb.lk
வேலை நேரம்
மு.ப 8:30 – பி.ப 4:15
Best Web 2021 Logo