தொடர்பு

தொடர்புகளுக்கு

எங்களுக்கு ஒரு விசாரணை அனுப்பவும்

பெயர்
தொலைபேசி இலக்கம்
மின்னஞ்சல்
விடயம்
செய்தி

தேசிய லொத்தர் சபை

32, தேசமான்ய என்.டி. ஜே. முடலிஜன் மாவத்தை, கொழும்பு 01,இலங்கை
Hotline Numbers
011 460 7000
Websites
www.nlb.lk
Working Hours
8:30am – 4:15pm
Best Web 2019 Logo