மஹஜன சம்பத : 3494
R 8 9 2 4 7 8
 
கொவிசெத : 1559
W 12 46 64 73
 
சுபிரி வாசானா : 1257
09 09 54 55 65
 
வாசனா சம்பத : 1443
S W V 01 07 15 72 36
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 771
W 05 0 1 5 8 0
 
சம்பத் ரேகா : 754
V 15 23 24 54 70 20 88
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 295
LIBRA 07 11 38 41
 
மெகா பவர் : 142
G 01 27 50 51 73
 
தேலகஷபதி : 69
E 27 50 65
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
செவன : 16
N 09 45 47 55
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.