மஹஜன சம்பத : 3539
S 5 3 6 9 1 3
 
கொவிசெத : 1604
B 13 47 49 78
 
சுபிரி வாசானா : 1275
14 3 14 21 37
 
வாசனா சம்பத : 1461
Q B E 12 30 55 56 34
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 789
J 10 8 8 4 8 0
 
சம்பத் ரேகா : 781
Y 37 46 03 27 34 63 48
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 322
SAGITTSRIUS 07 08 40 60
 
மெகா பவர் : 160
P 22 31 42 56 79
 
தேலகஷபதி : 78
J 10 28 33
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
செவன : 34
S 27 38 61 66
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.