மஹஜன சம்பத : 3413
V 3 8 2 1 9 7
 
கொவிசெத : 1479
O 10 31 74 78
 
சுபிரி வாசானா : 1225
04 02 03 15 56
 
வாசனா சம்பத : 1411
CYAN TAURUS 03 35 58 67 63
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 739
N 03 9 2 9 3 3
 
சம்பத் ரேகா : 705
E 44 16 17 32 43
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 246
GEMINI 11 22 28 38 50
 
மெகா பவர் : 110
Z 26 5 22 56 60
 
தேலகஷபதி : 0053
W 03 22 44
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.