மஹஜன சம்பத : 3339
A 9 5 1 4 3 3
 
கொவிசெத : 1410
N 29 44 45 54
 
சுபிரி வாசானா : 1190
26 7 9 17 22
 
வாசனா சம்பத : 1377
GREEN LEO 06 26 47 66 54
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 704
G 09 3 7 4 8 3
 
சம்பத் ரேகா : 651
C 13 02 05 12 42
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 192
AQUARIUS 01 55 58 64 11
 
மெகா பவர் : 74
D 3 14 33 40 77
 
சுபிரி தேலகஷபதி : 35
V 10 41 53
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.