மஹஜன சம்பத : 3578
T 4 8 3 0 3 8
 
கொவிசெத : 1647
K 06 09 28 50
 
சுபிரி வாசானா : 1291
9 11 22 25 64
 
வாசனா சம்பத : 1474
C O S 07 30 55 73 12
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 805
C 03 4 8 2 0 2
 
சம்பத் ரேகா : 800
F 07 12 27 39 44 25 59
 
Supiri Govisetha : 5
6 18 41 44 29
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 345
LIBRA 05 15 36 48
 
மெகா பவர் : 178
Z 15 01 15 49 50
 
தேலகஷபதி : 87
V 09 17 20
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
செவன : 50
X 11 17 24 42
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.