மஹஜன சம்பத : 3451
E 4 9 0 6 5 9
 
கொவிசெத : 1516
W 30 41 55 61
 
சுபிரி வாசானா : 1240
18 8 10 29 71
 
வாசனா சம்பத : 1426
S V D 05 11 17 32 08
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 754
N 07 7 5 9 1 3
 
சம்பத் ரேகா : 728
J 50 4 21 28 29
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 269
LIBRA 2 36 37 56 16 75
 
மெகா பவர் : 125
G 10 14 37 50 58
 
தேலகஷபதி : 61
B 4 6 13
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.