மஹஜன சம்பத : 3377
H 9 6 1 2 2 5
 
கொவிசெத : 1448
Y 24 58 69 80
 
சுபிரி வாசானா : 1209
23 8 25 36 57
 
வாசனா சம்பத : 1396
PINK LEO 27 41 48 68 33
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 723
T 09 4 1 1 9 4
 
சம்பத் ரேகா : 680
B 63 09 27 51 58
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 221
AQUARIUS 41 47 51 67 25
 
மெகா பவர் : 93
C 12 13 38 56 66
 
தேலகஷபதி : 45
T 7 38 52
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.