மஹஜன சம்பத : 3359
Z 8 8 6 5 6 4
 
கொவிசெத : 1430
R 15 33 37 74
 
சுபிரி வாசானா : 1200
23 20 34 43 60
 
வாசனா சம்பத : 1387
BLUE CANCER 05 08 19 56 10
 
எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ : 31
F 5 5 6 6
 
ஜாதிக சம்பத : 714
03 J 1 5 0 3 5
 
சம்பத் ரேகா : 666
J 46 03 12 35 47
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
பவர் லொட்டோ : 90
2 20 4 13 15 29
 
நீரோகா : 207
ARIES 10 26 38 49 12
 
மெகா பவர் : 84
L 25 23 30 40 42
 
தேலகஷபதி : 40
I 21 44 60
 
வாசனா சுப்பர fஇfடி : 12
6 14 30
 
மனுசத் மெஹெநர : 1
29 33 49
 
 
 
 
விரைவு தேடல்
  சீட்டிழுப்பு இலக்கம்
 
 
வெற்றியாளர்கள்
V 2.0 | பதிப்புரிமை © 2012 தேசிய லாட்டரி பலகை.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.