මහජන සම්පත : 2981
P 0 4 6 6 5 4
 
ගොවි සෙත : 1135
E 11 12 23 36
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 998
12 19 33 43 68
 
වාසනා සම්පත : 1197
O 2 11 38 40 53
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 512
Q 08 4 4 4 8 3
 
සම්පත් රේඛා : 365
G 54 3 5 11 51
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
පවර් ලොටෝ : 33
38 50 34 48 58 62
 
 
විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සම්මන්ත්‍රණය මාතර   19-10-2014 >>  පින්තුර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්
2015 ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාස වල රුපි ලක්ෂ 10 සහ ලක්ෂ 20 ජයග්‍රාහක හා ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
2014 දෙසැම්බර් මස රු.2,000,000 හා රු.1,000,000 ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.