මහජන සම්පත : 2902
N 0 0 9 2 4 7
 
ගොවි සෙත : 1082
L 23 35 38 60
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 945
3 33 58 59 15
 
වාසනා සම්පත : 1144
E 33 44 52 63 36
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 459
10 5 5 2 2 5 R
 
සම්පත් රේඛා : 286
W 10 23 38 49 67
 
මෙගා 50 : 3
27 13 45 78
 
පවර් ලොටෝ : 7
40 16 25 29 36 7
 
 
විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සම්මන්ත්‍රණය දඹුල්ල(24-08-2014)  >>පින්තූර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්

2014  සැප්තැම්බර් මස රු.2,000,000 හා රු.1,000,000 ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>

2014  අගෝස්තු මස  මෝටර් බයිසිකල්  හා රන්  භාණ්ඩ කට්ටල  ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.