මහජන සම්පත : 2909
X 4 3 0 7 8 7
 
ගොවි සෙත : 1087
R 9 15 41 69
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 951
1 25 65 71 12
 
වාසනා සම්පත : 1149
X 14 25 30 56 19
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 465
07 2 4 6 1 7 L
 
සම්පත් රේඛා : 293
R 5 21 43 59 56
 
මෙගා 50 : 3
27 13 45 78
 
පවර් ලොටෝ : 10
36 7 8 21 25 58
 
 
විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සම්මන්ත්‍රණය දඹුල්ල(24-08-2014)  >>පින්තූර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්

 2014  සැප්තැම්බර් මස සුපිරි ත්‍යාගලාභීන්, රු.2,000,000,රු.1,000,000 හා පවර් ලොටෝ විශේෂ ත්‍යාග  ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>

2014  අගෝස්තු මස  මෝටර් බයිසිකල්  හා රන්  භාණ්ඩ කට්ටල  ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.