මහජන සම්පත : 2990
Q 8 7 6 8 3 0
 
ගොවි සෙත : 1141
W 55 56 61 64
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 1005
10 6 39 51 58
 
වාසනා සම්පත : 1203
P 30 11 18 21 69
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 519
R 10 0 2 1 4 2
 
සම්පත් රේඛා : 374
O 19 5 6 23 66
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
පවර් ලොටෝ : 37
29 18 3 6 11 52
 
 
විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සම්මන්ත්‍රණය මාතර   19-10-2014 >>  පින්තුර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්
2015 මාර්තු මස රුපි ලක්ෂ 10 සහ ලක්ෂ 20 ජයග්‍රාහක හා ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
2015 ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාස වල රුපි ලක්ෂ 10 සහ ලක්ෂ 20 ජයග්‍රාහක හා ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.