මහජන සම්පත : 2965
O 9 2 2 5 9 7
 
ගොවි සෙත : 1125
B 06 24 48 54
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 988
24 11 15 56 59
 
වාසනා සම්පත : 1187
N 63 18 26 32 64
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 502
Z 05 1 4 1 1 3
 
සම්පත් රේඛා : 349
W 16 07 39 40 62
 
මෙගා 50 : 3
27 13 45 78
 
පවර් ලොටෝ : 28
26 32 12 35 55 62
 
 
විශේෂ අවස්ථා

කෝටි 10ක සුපිරි  ත්‍යාගයක් , ජීප් රථ 35ක් ලක්ෂයේ ත්‍යාග 100කට වඩා පිරිනමන NLB ඩබල් බෝනස් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම ජනවාරි 30දා

ටිකට්පත්වල දිනුම් ඇදීම 2014.12.31 යනු‍වෙන් මුද්‍රණය වුවද , එය ජනවාරි 30දක්වා වලංගු වේ. ඒ අනුව, ජනවාරි 30 දක්වා ඩබල් බෝනස් මිලදී ගත හැකිය. ලොතරැයියකින් පිරිනමන ඉහළම ත්‍යාගය දිනන්න NLB ඩබල් බෝනස් වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න.

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්
2014 දෙසැම්බර් මස රු.2,000,000 හා රු.1,000,000 ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
2014 නොවැම්බර් මස සුපිරි ත්‍යාගලාභින් , රු.2,000,000 හා රු.1,000,000 ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.