මහජන සම්පත : 2927
V 0 9 0 3 8 5
 
ගොවි සෙත : 1099
O 12 18 63 71
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 962
7 22 27 43 9
 
වාසනා සම්පත : 1161
R 02 37 51 64 31
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 476
02 2 9 1 2 0 G
 
සම්පත් රේඛා : 311
O 05 15 29 54 57
 
මෙගා 50 : 3
27 13 45 78
 
පවර් ලොටෝ : 15
34 15 22 44 47 61
 
 
විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සම්මන්ත්‍රණය මාතර   19-10-2014 >>  පින්තුර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්

 2014  ඔක්තෝම්බර් මස සුපිරි ත්‍යාගලාභින් , විශේෂ ත්‍යාගලාභීන්, රු.2,000,000  හා රු.1,000,000  ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>

 2014  සැප්තැම්බර් මස සුපිරි ත්‍යාගලාභීන්, රු.2,000,000,රු.1,000,000 හා පවර් ලොටෝ විශේෂ ත්‍යාග  ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.